Languages:                   

MIĘDZYNARODOWA RODZINA ZAKONNA

Franciszkanki Misjonarki Maryi

Prowincja Europy Środkowo - Wschodniej

Bosna i Hercegovina Deutschland Ősterreich Magyarország
Polska Россия Slovenija Україна

Wybrałam Jezusa - świadectwo s. Agnieszki, fmm

Słowo ma niezwykłą moc. Są słowa, które zapadają szczególnie głęboko, jak choćby te, wypowiadane przez osoby najbliższe, w chwili trudnego ...

Charyzmat

Zobacz również

Ankieta


Czy uczestniczyliście w zorganizowanych rekolekcjach?


Nie
Tak


Głosuj     Wyniki     Inne pytania
 

Polecamy


 

         

Warszawa

Msze św. w Kaplicy
Królowej Misji

- w niedzielę: godz. 8.00
- w tygodniu: 6.30

   
Adoracja Najświętszego Sakramentu

- Pon.– Piątek godz. 7.30 – 17.00
- Sobota godz. 7.30 – 15.00
- Niedziela  godz. 11.00 – 17.00
 

Serwis osób niezalogowanych


Charyzmat Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Misjonarek Maryi

2010-01-23 s. Anna Siudak FMM

 


 

 

    Zgromadzenie  Franciszkanek Misjonarek Maryi powstało się w Indiach w Ootacamund. Zrodziło się z misyjnych potrzeb Kościoła. Papież Pius IX zatwierdził je 6 stycznia 1877 roku w Uroczystość Objawienia Pańskiego, która stała się patronalnym świętem Zgromadzenia.

     

    Założycielką jest Francuska, Helena de Chappotin, o imieniu zakonnym Maria od Męki Pańskiej. Od samego początku istnienia Zgromadzenie miało charakter uniwersalny.   Jesteśmy katoliczkami - pisała Założycielka-   i musimy pragnąć, by nasze powołanie było powszechne jak Kościół, nasza Matka.   Ten uniwersalny wymiar powołania czerpała z kontemplacji odkupieńczej misji Chrystusa, który stał się Człowiekiem i umarł na krzyżu za wszystkich ludzi.

   

     Miejmy szerokie spojrzenie-   zachęcała Założycielka-   które obejmuje cały świat.  Nie miejmy do nikogo uprzedzeń. Niech  miłość w nas sprawi, byśmy odczuwały potrzebę modlitwy za całą ziemię. Ona potrzebuje Boga. My Franciszkanki Misjonarki Maryi mamy jeden kraj- cały świat do nas należy… Naszą polityką jest miłość i tak, jak miłość jest powszechna, nie możemy o nikim zapomnieć, ani nikogo wykluczyć.  Słowa te miały bardzo swoisty wydźwięk w epoce, w której misje były mocno naznaczone wpływami kolonialnymi państw europejskich. Założycielka akceptowała pomoc krajów, z których pochodziły jej siostry, zachowując jednocześnie pełną niezależność i nie pozwalając na ingerencję w sprawy misji.

   

    Od początku ideałem Zgromadzenia było formowanie wspólnot międzynarodowych, które same z siebie mają być ewangelizujące. Takie wspólnoty zapowiadają i przygotowują pełnię Królestwa, w którym wszystkie narody pojednane będą tworzyły jeden lud Boży. Dzisiaj jesteśmy z 78 narodowości i jest to nasze największe bogactwo.

   

    Od początku istnienia Franciszkanki Misjonarki Maryi były posyłane przez Kościół. Uniwersalizm posłań przejawiał się w tym, że siostry osiedlały się według pragnienia Stolicy Apostolskiej w misjach zagranicznych najbardziej niebezpiecznych i oddalonych oraz na braku specjalizacji działań apostolskich. Siostry podejmują zaangażowania odpowiadające na znaki czasu oraz potrzeby lokalnego Kościoła i społeczności, w których żyją.

   

    Zgromadzenie Franciszkanek Misjonarek Maryi powstało w czasach, gdy działalność misyjna zgromadzeń żeńskich była bardzo znikoma i przyporządkowana działalności misyjnej zgromadzeń męskich. Mimo wszelkich ograniczeń i w większości pionierskich zadań Założycielka, bł. Maria od Męki Pańskiej stworzyła swoistą i zawsze aktualną duchowość misyjną.

   

    Posłane i poświęcone powszechnej misji Kościoła angażujemy się w nią oddając nasze życie do całkowitej dyspozycyjności jak Maryja. Uczymy się od Niej kochać realizując nasze powołanie kobiety w bezinteresownym darze z siebie, aby wzrastało życie innych. Maryja, służebnica Pańska, odkrywa dla nas sekret życia kontemplacyjno-czynnego, równowagę między aktywnością i modlitwą, co często jest największym problemem w apostolstwie.

     

    Ewangeliczna scena Nawiedzenia jest swoistego rodzaju modelem powołania misyjnego Franciszkanek Misjonarek Maryi. Maryja posiadała wystarczająco Boga, by Go dawać, by zanieść Go innym. Być misjonarką Maryi to kontynuować Jej misję i odziedziczyć potrójny charakter powołania: misjonarki, ofiary i adoratorki. To pełnić podobną rolę jaką pełniła Maryja w pierwotnym Kościele. Maryja swoim przykładem ukazała przejście ze Starego do Nowego Przymierza. Przeżywała tę ewolucję wsłuchana w Ducha Świętego, w pokoju i radości, w prostocie, w dyskretnym przyjęciu i dawaniu. By ewangelizować na wzór Maryi szczególną rolę odgrywa w naszym życiu adoracja eucharystyczna.

   

    Nasz dynamizm apostolski czerpiemy z Eucharystii, która jest centrum naszego życia. Największym misjonarzem Zgromadzenia jest Jezus wystawiony i adorowany w Najświętszym Sakramencie. Z Ofiary i adoracji eucharystycznej wypływa nasz  kontemplacyjny i misjonarski dynamizm. Obecność Eucharystii i ewangeliczne życie we wspólnocie, modlitwa i ofiara naszych cierpień są naszą pierwszą, a niekiedy jedynie możliwą formą ewangelizacji.

   

    Ten sam Duch Święty, który skłonił Chrystusa do włączenia się w warunki społeczno-kulturowe swego środowiska i swoich czasów przynagla nas do włączenia się w służbę ewangelizacji. Jako rzecznicy pokoju i pojednania pracujemy nad tym, by świat stawał się coraz bardziej ludzki i aby dojść ze wszystkimi do całkowitego wyzwolenia w Chrystusie. Chcemy iść do wszystkich jak Jezus z sercem pokornym, gotowe zarówno uczyć się od innych i przyjmować, jak i dawać  w postawie szacunku i akceptacji dla każdego człowieka, w postawie otwarcia i służby.

   

    Naszym działaniom ewangelizacyjnym od początku istnienia Zgromadzenia towarzyszy inkulturacja. Przejawia się ona w nauce języków tubylczych, przyswajaniu zwyczajów ewangelizowanych krajów np. sposobu odżywiania, mieszkania, a nawet jakiejś części ubierania się. Siostry nie europeizowały powierzonych sobie dzieci. W sierocińcach, szkołach adoptowano wszystkie zwyczaje miejscowe. Inną formą inkulturacji było docenienie i reprodukcja miejscowej sztuki hafciarskiej, tkackiej i wszelkiego rodzaju sztuki ludowej. Drukarnie na misjach wydawały książki, pomoce liturgiczne, katechizmy, Pismo św. w językach tubylczych.

   

    Realizujemy nasze powołanie na drodze franciszkańskiej naśladując Chrystusa pokornego i ubogiego, żyjąc Ewangelią wśród świata w prostocie, pokoju i radości. Ubóstwo franciszkańskie czyni nas gotowymi do misji. Wolne jak pielgrzymi w poszukiwaniu Królestwa, oczekując wszystkiego od Boga i wszystko Mu oddając żyjemy błogosławieństwem ubogich w nadziei i radości. Dewiza św. Franciszka „Bóg mój i wszystko moje” ukazuje nam jedyne i wieczne przywiązanie. Z tego wypływa nasze oderwanie od miejsc, osób, rzeczy, od samych siebie. Cała ziemia należy do Boga. Wszędzie jestem u Pana, który jest moim wszystkim. Przywiązanie do kogoś znaczy, że kocham go poza Bogiem, przywiązanie do rzeczy, że kocham proch, który przemija, a ja jestem dzieckiem wieczności. Jeżeli szukamy siebie samych, nie będziemy umiały się więcej poświęcać, ani wziąć swojego krzyża i pójść za Jezusem. Od św. Franciszka uczymy się wielkiej miłości do Kościoła oraz do całego stworzenia, natury, która jest odblaskiem piękna Boga i przejawem Jego miłości.

   

    Od początku istnienia Zgromadzenie Franciszkanek Misjonarek Maryi odpowiadało wspaniałomyślnie na wezwania misyjne Kościoła i jak mówiła Założycielka, nie jest ono owocem pobożności i wymysłu ludzkiego, ale apostołem posłanym przez Boga. Szybki rozwój Zgromadzenia, był spowodowany odpowiedzią na znaki czasu. Od 1895 roku zakładanie nowych fundacji uległo niezwykłemu przyśpieszeniu. Średnio były to dwie propozycje tygodniowo. W chwili śmierci Założycielki w 1904 roku Zgromadzenie miało placówki na czterech kontynentach ( z wyjątkiem Oceanii) i trzy tysiące członkiń.

   

    Pierwszym polem działalności sióstr była bezpośrednia ewangelizacja. Poza przygotowaniem do sakramentów siostry starały się o formację apostołów świeckich, by ci z kolei ewangelizowali swoje środowiska. Szczególną formą tego apostolatu była promocja kultu eucharystycznego, którego nasze kaplice były centrami.

   

    Działalność sióstr na polu edukacji miała  korespondować z rozwojem społeczności, w których żyły siostry i uwzględniać w szczególny sposób promocję kobiet i ich formację ludzką, religijną i zawodową. Siostry  zakładały szkoły podstawowe, zawodowe oraz kolegia z internatami dla dziewcząt. Tu też formowano nauczycielki świeckie, które współpracowały z misjonarzami w chrześcijańskiej edukacji.

   

    Innym polem działalności była służba zdrowia. Siostry zakładały przychodnie, szpitale, hospicja dla ludzi starszych i chorych, wizytowały chorych w domach, pracowały w leprozoriach.

   

    W sierocińcach siostry przyjmowały i wychowywały opuszczone dzieci. Kobietom wykorzystywanym w nieludzki sposób w fabrykach proponowały pracę w zakładanych przez siebie licznych pracowniach. Zachęcone encykliką Leona XIII   „Rerum novarum”  aktywnie włączyły się liczne dzieła na rzecz robotników i ich rodzin oraz do pomocy emigrantom.

     

   Założycielka rozumiała również konieczność nowoczesnej ewangelizacji, którym był apostolat poprzez katolickie książki i prasę. Pierwsze nasze drukarnie powstały w Europie jak również na misjach.

   

    Charyzmat Zgromadzenia Franciszkanek Misjonarek Maryi mocno osadzony w życiu i posłannictwie Kościoła jest stale aktualny i wydaje owoce świętości życia. Pierwszym jest śmierć męczeńska siedmiu Franciszkanek Misjonarek w Chinach  9 lipca 1900roku podczas powstania Bokserów. Kościół przypieczętował tę ofiarę ogłaszając je błogosławionymi 24 listopada 1946 roku i kanonizując 1 października 2000 roku. Innym owocem była beatyfikacja zmarłej 7 kwietnia 1905 r. w Chinach młodej siostry Włoszki, Marii Assunty Pallota. Uroczystość beatyfikacji miała miejsce 7 listopada 1954 roku. W Niedzielę Misyjną 20 października 2002 roku odbyła się beatyfikacja  Założycielki, Marii od Męki Pańskiej.

     

     Obecnie Zgromadzenie liczy ok. 6000 sióstr i jesteśmy obecne w 78 krajach świata oraz pochodzimy z 79 narodowości. Tam gdzie jest to możliwe żyjemy we wspólnotach międzynarodowych. W ślad za Chrystusem oddajemy swoje życie Bogu Ojcu za Kościół i zbawienie świata. Eucharystia jest centrum naszego życia. Codziennie Adorujemy Jezusa, aby na Jego Miłość odpowiedzieć miłością. W Nim jest nasza moc i odpoczynek.To On posyła nas do braci, a bracia odsyłają nas z powrotem do Chrystusa.  
Jak Maryja pragniemy z ufnością przyjąć plany Ojca i iść tam, gdzie On nas pośle, aby wzrastało życie innych.  
Nasze powołanie realizujemy na drodze franciszkańskiej żyjąc w prostocie, pokoju i radości.  

   

    Nasze zaangażowania, zależnie od potrzeb miejsca, w którym podejmujemy misję to:

  ewangelizacja
  różne formy duszpasterstwa  
  szkolnictwo  
  służba zdrowia  
  praca socjalna  

    Formacja:

  Postulat-2 lata- Lublin  
  Nowicjat- 2 lata- Łabunie ( k/Zamościa)  
  Juniorat- ok. 6 lat- w różnych wspólnotach naszej Prowincji  
  Śluby wieczyste

 

 

 

 

Wstecz Odsłon: 335263   

 

Twoim zdaniem


 
Dodaj komentarz
 Wstecz

 
 
000127104
 

MIĘDZYNARODOWA RODZINA ZAKONNA Franciszkanki Misjonarki Maryi
Prowincja Europy Środkowo - Wschodniej
Warszawa, ul. Racławicka 14, 02-601 Warszawa,   tel. 22 8453021,  www.fmm.opoka.org.plsiostry.fmm@gmail.com
Konto bankowe: Bank PKO S.A. 32 1240 1037 1111 0000 0691 6886
Administrator: Mirosław Kuduk

Mirosław Kuduk © 2010

Profesjonalny Hosting